Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
VALA ESTATE d.o.o., nepremičninska agencija
51511 Malinska, Jaz 1
OIB: 69653293505

I. Splošne določbe

Splošni pogoji poslovanja nepremičninskih posrednikov (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo poslovno razmerje med nepremičninsko agencijo (v nadaljnjem besedilu: Posrednik) in fizično in/ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: Nalogodajelec), ki s Posrednikom sklepa Pogodbo o nepremičninskem posredovanju. Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o posredovanju.
Nekateri izrazi in imena v smislu teh Splošnih pogojev poslovanja imajo naslednje pomene:
Nepremičninski posrednik - nepremičninska agencija VALA ESTATE d.o.o. iz Malinske, Jaz 1. Nepremičninsko posredovanje so vsa dejanja nepremičninskih posrednikov v zvezi s povezovanjem Nalogodajalca in tretje osebe ter pregovori in priprave za sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, še posebej pri nakupu, prodaji, zamenjavi, najemu, zakupu in dr.
Nepremičnine so del površine zemlje skupaj z vsem, kar je trajno povezano z zemljiščem na površini ali pod njo, v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika.
Nalogodajelec je fizična in/ali pravna oseba, ki s Posrednikom sklepa Pogodbo o posredovanju (prodajalec, kupec, zakupnik, zakupodajalec, najemodajalec, najemnik in drugi morebitni udeleženci pri prometu z nepremičninami).
Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik želi povezati z Nalogodajalcem zaradi pregovorov o sklenitvi pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina.
Posredniška provizija je znesek, ki ga je Nalogodajalec dolžan plačati Posredniku za posredniške storitve.

II. Ponudba nepremičnin

Ponudba nepremičnin agencije VALA ESTATE d.o.o. je utemeljena na podatkih, ki so pisno ali ustno sprejeti s strani nalogodajalca - prodajalca. Posrednik obdrži možnost napake pri opisu in ceni nepremičnine, ki lahko nastane zaradi napačno danih podatkov ali sprememb prodajalnih pogojev s strani prodajalca ter možnosti, da je oglaševana nepremičnina že prodana ali pa je lastnik odstopil od prodaje brez da bi o tem pravočasno obvestil agencijo. Prejemnik (nalogodajalec - kupec) mora ponudbe in obvestila hraniti z zaupanjem in jih lahko le s pisnim soglasjem agencije VALA ESTATE d.o.o. prenese na tretjo osebo. Če je prejemnik ponudbe že seznanjen z nepremičninami, ki mu jih ponuja agencija, je dolžan o tem nemudoma obvestiti agencijo.

III. Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

(1) S Pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) se VALA ESTATE d.o.o. (posrednik) zavezuje, da bo poskušal poiskati in pripeljati v stik z Nalogodajalcem tretjo osebo, zaradi pregovorov in sklepanja določenega pravnega posla o prenosu oziroma ustanovitvi določene pravice pri nepremičnini, Nalogodajalec pa se zavezuje, da mu bo v primeru sklenitve pravnega posla plačal določeno posredniško provizijo.
(2) Pogodba se sklepa v pisni obliki in za nedoločen čas. Pogodba se šteje za sklenjeno, potem ko jo podpišeta obe pogodbeni strani.
(3) Za obvezno razmerje med Posrednikom in Nalogodajalcem se uporabljajo določbe splošnih predpisov obveznega prava.

IV. Prenehanje pogodbe o posredovanju

Če se pogodbeni stranki ne dogovorita o roku za katerega sklepata pogodbo o posredovanju, se šteje, da je pogodba o posredovanju z nepremičninami sklenjena za nedoločen čas. Nalogodajalec lahko kadarkoli odpove nalog za posredovanje, če odpoved ni v nasprotju z načelom dobre vere. Postopek odpovedi naloga s tem v zvezi se ne more zgoditi v nepravem času z namenom da se posredniku odvzame provizija ali da ga se zavestno oškoduje za pravico do provizije. Če Nalogodajalec med časom trajanja naloga za posredovanje ali po njegovi odpovedi, najdaljše pa v dveh letih, sklene pravni posel mimo Posrednika z osebo, s katero ga je Posrednik pripeljal v stik, ali ga sklene prek drugega posrednika, ki ga je pripeljal v stik s tretjo osebo po Posredniku, se šteje, da je ravnal v nasprotju z dobro vero (v smislu 12. člena Obligacijskega zakonika) in je Posredniku dolžan plačati celotno posredniško provizijo. Nalogodajalec je dolžan posredniku povrniti nastale stroške, za katere je bilo sicer izrecno dogovorjeno, da jih bo Nalogodajalec plačal posebej. Če Nalogodajalec v roku, ki ni dolži od časa za katerega je bila sklenjena pogodba o posredovanju, po prenehanju te pogodbe, sklene pravni posel, ki je predvsem posledica posrednikovih ravnanj pred prenehanjem pogodbe o posredovanju, je dolžan plačati posredniku celotno posredniško provizijo.

V. Obveznosti agencije (posrednika) VALA ESTATE d.o.o.

Posrednik je pri posredovanju glede sklenitve prodajne pogodbe, najemne pogodbe ali zakupne pogodbe za nepremičnine, dolžan opravljati predvsem naslednje:
1. Prizadevati si najti in pripeljati Nalogodajalca v stik s pravno ali fizično osebo zaradi sklenitve posredniškega posla.
2. Nalogodajalca seznaniti s povprečno tržno ceno podobne nepremičnine.
3. Opraviti vpogled v listine s katerimi se dokazuje lastninska ali druga stvarna pravica na predmetni nepremičnini, in opozoriti Nalogodajalca na:
• očitne pomanjkljivosti in morebitna tveganja v zvezi z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine,
• vpisane stvarne pravice ali druge pravice tretjih oseb na nepremičnini,
• pravne posledice neispolnjevanja obveznosti do tretjih oseb,
• pomanjkljivosti pri gradbenem in uporabnem dovoljenju, v skladu s posebnim zakonom,
• okoliščine in omejitve pri pravnem prometu z nepremičninami, v skladu s posebnimi predpisi.
4. Opraviti potrebna dejanja za predstavitev (prezentacijo) nepremičnine na trgu, nepremičnino na ustrezen način oglaševati in opraviti vsa druga dejanja, dogovorjena s pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki presegajo običajno predstavitev, za katera je Posrednik upravičen do posebnih, vnaprej določenih stroškov.
5. Omogočiti pregled nepremičnin.
6. Posredovati pri pregovorih in poskušati doseči sklenitev pogodbe, če se je temu posebno zavezal.
7. Hraniti osebne podatke Nalogodajalca in po pisnem naročilu Nalogodajalca hraniti kot poslovno skrivnost podatke o nepremičnini, za katero posreduje ali v zvezi s to nepremičnino oziroma s poslom, za katerega posreduje.
8. Če je predmet pogodbe zemljišče, preveriti nameno predmetnega zemljišča v skladu s predpisi o urejanju prostora, ki se nanašajo na to zemljišče.
9. Obvestiti Nalogodajalca o vseh okoliščinah, pomembnih za nameravani posel, ki so mu znane ali bi mu morale biti znane.
10. Nalogodajalca seznaniti z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja.

VI. Obveznosti Nalogodajalca

Nalogodajalec s sklenitvijo pogodbe o posredovanju s Posrednikom prevzema naslednje obveznosti:
1. Obvestiti Posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za posredovanje, in posredovati točne podatke o nepremičnini, in če ih ima, dati Posredniku na vpogled lokacijsko, gradbeno oziroma uporabno dovoljenje glede na nepremičnino, ki je predmet pogodbe ter Posredniku dati na vpogled dokaze o ispolnjevanju obveznosti do tretje osebe.
2. Izročiti Posredniku na vpogled listine s katerimi dokazuje lastninsko pravico na nepremičnini oziroma drugo stvarno pravico na nepremičnini, ki je predmet pogodbe ter opozoriti Posrednika na vsa vknjižena in nevknjižena bremena na nepremičnini.
3. Posredniku in tretji osebi, ki je zainteresirana za sklenitev posredovanega posla, zagotoviti ogled nepremičnine.
4. Obvestiti Posrednika o vseh relevantnih podatkih o zahtevani nepremičnini, kar predvsem vključuje opis in ceno nepremičnine.
5. Hkrati s sklenitvijo predpogodbe ali pogodbe plačati Posredniku provizijo.
6. Posredniku povrniti stroške, ki so nastali med posredovanjem, ki presegajo običajne stroške posredovanja.
7. Posrednika pisno obvestiti o vseh spremembah v zvezi s poslom, na katerega je posrednika pooblastil, predvsem pa o spremembah v zvezi z lastništvom nepremičnine.

Nalogodajalec ni dolžan pristopiti k pregovorih za sklenitev posredovanega posla s Tretjo osebo, ki jo najde posrednik, niti skleniti pravni posel. Nalogodajalec odgovarja za škodo, če pri tem ni ravnal v dobri veri, in je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali med posredovanjem, ki ne smejo presegati dogovorjeno nagrado.
Nalogodajalec bo odškodninsko odgovoren, če je ravnal goljufivo, če je premolčal ali predložil napačne podatke, ki so pomembni za posredniško dejavnost, s ciljem da bi s tem dokončal posredovani posel.

VII. Posredniška provizija

Agencija pridobi pravico do posredniške nagrade - provizije v celoti ob sklenitvi posredovanega posla (s podpisom Predpogodbe oz. Pogodbe), s katerim se je nalogodajalec zavezal skleniti posredovani pravni posel. Nagrada se agenciji plača hkrati ali takoj po sklenitvi pravnega posla, pri katerem je agencija posredovala.
Šteje se, da je pravni posel sklenjen, ko se nalogodajalec in tretja oseba dogovorita o predmetu pogodbe in ceni oziroma ob sklenitvi pogodbe, predpogodbe in/ali depozitu are za posredovani pravni posel. Po teh pogojih je posredovani pravni posel tudi tisti, ko nalogodajalec sklene pogodbo, predpogodbo in/ali deponira aro s tretjo osebo, s katero jo je posrednik pripeljal v stik glede nepremičnine v lasti tretje osebe ali članov njene družine, čeprav niso izrecno navedeni v Pogodbi o posredovanju.
Posredniška provizija vključuje vse stroške, ki nastanejo agenciji VALA ESTATE d.o.o. med posredovanjem. To ne velja za stroške dela, ki bi nastali v primeru da se agencija dogovori z nalogodajalcem tudi za opravljanje drugih storitev v zvezi z delom, ki je predmet posredovanja, ki pa niso vključeni v običajne dejavnosti posredovanja.
Višina posredniške nagrade se določi s pogodbo o posredovanju. DDV ni vključen v ceno.

Cenik agencije VALA ESTATE d.o.o.:
Kupoprodaja
Provizija se zaračuna v odstotku glede na celotni znesek dosežene kupnine.
Prodaja
Provizija za posredovanje pri prodaji (zaračuna se prodajalcu) 3%, vendar ne manj kot 1.500,00 EUR
Nakup
Provizija za posredovanje ob nakupu (zaračuna se kupcu) 3%, vendar ne manj kot 1.500,00 EUR
Provizija se zaračuna kupcu če je tako dogovorjeno ali v primeru ko posrednik prejme s strani kupca pisno ali ustno naročilo za iskanje nepremičnine.
Zamenjava
Pri zamenjavi nepremičnine se provizija zaračuna od vsake stranke, ki sodeluje pri menjavi, odstotek pa se izračuna glede na vrednost nepremičnine, ki jo je stranka z zamenjavo pridobila 3%.

VIII. Sodelovanje z drugimi agencijami

Agencija VALA ESTATE d.o.o. je pripravljena sodelovati z drugimi posredniškimi agencijami, ki spoštujejo temeljna etična načela (s katerimi je izključeno navajanje napačnih poslovnih podatkov zaradi pridobitve posla in strank, omalovaževanje drugih agencij na kakršenkoli način zaradi pridobivanja poslov in strank, nerealna cenitev nepremičnin zaradi pridobivanja posredniških poslov in izključitev drugih agencij s trga, nastopanje v medijih z namenom osebne promocije in v škodo drugih agencij).

IX. Splošna določila in reševanje sporov

Za razmerja med Nalogodajalcem in Posrednikom, ki izhajajo iz Pogodbe o posredovanju, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji oziroma s Pogodbo o posredovanju, se uporabljajo določbe Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami in Obligacijskega zakonika. Za morebitne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Krku.

VALA ESTATE d.o.o, nepremičninska agencija