Postupak kupnje nekretnine u Hrvatskoj - za strane državljane

Postupak kupnje nekretnine u Hrvatskoj - za strane državljane

     Kada strani državljanin kupuje nekretninu u Republici Hrvatskoj, procedura same kupnje razlikuje se ovisno o tome je li kupac državljanin neke od država članice Europske unije ili nije.

Strani državljani iz država članica EU

     Za državljane ili pravne osobe iz država članica Europske unije, prilikom kupnje nekretnina u Republici Hrvatskoj vrijede ista pravila i procedure kao i za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (link na članak br.1), osim kada je riječ o nekretninama u izuzetim područjima (poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom).
 

Strani državljani iz država koje nisu članice EU

     Za državljane ili pravne osobe koji nisu iz država članica Europske unije vrijedi pravilo uzajamnosti   ukoliko građani Hrvatske mogu kupovati u toj zemlji, onda i građani te zemlje mogu kupovati u Hrvatskoj. Popis  država s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj može se pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa RH i Središnjem državnom portalu. Državljani država koje se ne nalaze na navedenom popisu, nisu u mogućnost stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj dok se ne utvrdi uzajamnost.

    Strani državljani ili pravne osobe koji nisu iz država članica Europske unije, prije kupnje nekretnine trebaju podnijeti zahtjev, kojim će tražiti suglasnost za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti i:

Ø  pravnu osnovu stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Ø  dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest mjeseci

Ø  uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)

Ø  dokaz državljanstva (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra)

Ø  oni koje u postupku zastupa punomoćnik, trebaju dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Ø  ako nije određen opunomoćenik, a kupac nekretnine se nalazi u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Ø  Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

    Pisani zahtjev s popratnom dokumentacijom predaje se neposredno u pisarnici ili se šalje poštom na adresu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te se o njemu dalje odlučuje u upravnom postupku.